top of page

2024「聯會」社會關懷研討會

楊符濟珍博士主講 - 國語主講
    跨性別主義對現代社會的衝擊
         - 教會如何正視與應對

     6/1 (星期六) 上午10:00 – 中午12:30

     聖迦谷羅省基督教會大禮堂           

     3658 Walnut Grove Ave. Rosemead, CA 91770

                              報名登記

你已成功登記報名

bottom of page